Norwegian Joy Bkk-Alaska 11วัน8คืน 13-23 กย.62

208
0
สัมผัสประสบการณ์ดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกับ เส้นทางอลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู (ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – Glacier Bay – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย) เดินทาง: 13 - 23 กันยายน 2562
Norwegian Joy

สัมผัสประสบการณ์ดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกับเส้นทางอลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู

เส้นทาง: ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – Glacier Bay – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย
ราคา: เริ่มต้น119,999บาท (ขึ้นอยู่ที่ประเภทห้องพัก)
เดินทาง: 13 – 23 กันยายน 2562

“ รวมทัวร์เสริมบนฝั่ง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ”
“ทานอาหารในแบบ Free-Style โดยสามารถเลือกห้องอาหารได้หลากหลายถึง 13 ห้องอาหาร ได้ทุกวัน”
“ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง ”

• มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
• เที่ยวเมืองซีแอตเทิล ก่อนลงเรือ ชมเมืองแบบ 360 องศาบน Space Needle
• ชมเมือง เคทชิเกน เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปลาแซลมอน
• ชม Mendenhall Glacier ธารน้ำแข็งยักษ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
• ชมธารน้ำแข็ง Glacier Bay มรดกโลกทางธรรมชาติ
• นั่งรถไฟ The White Pass and Yukon Railroad ชมธรรมชาติในเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งสแกกเวย์
• ชมเมือง วิกตอเรีย เมืองที่ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสวน

อัตราค่าบริการ (คณะผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 20 ท่าน)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (คนที่1และ2)

 • ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 119,999.-
 • ห้องพักแบบมีระเบียง 139,999.-

พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม)

 • ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 45,000.-
 • ห้องพักแบบมีระเบียง 75,000.-
เส้นทางการเดินเรือ
กำหนดการย่อ
ดาว์นโหลดกำหนดการเต็ม >> http://bit.ly/2GUluLA

ประเภทห้องพักบนเรือสำราญ

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside cabin) : ขนาด 135 sq.ft
ห้องพักแบบมีระเบียง (Balcony cabin) : ขนาด 213 sq.ft
(รวมความกว้างของระเบียง)

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)
 • ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่ง 1 คืน (ที่ซีแอตเทิล)
 • รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง
 • ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง
 • ทัวร์ที่เมืองซีแอตเทิล และ ทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรมเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถวันละ USD 5 /วัน/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ วันละ USD 5/วัน/ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา ท่านละ 7,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา ท่านละ 7,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทาง:

 1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 50,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 – 90 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 – 60 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

หมายเหตุ:

 • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถ คืนค่าทัวร์ให้ได้
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง


ดาว์นโหลดกำหนดการเดินทาง

 • pdf Norwegian Joy_Alaska Cruise 13 - 23 Sep 2019 (11 Days 8 Nights)
  โปรดอ่าน เงื่อนไข การการให้บริการอื่นๆ
  สัมผัสประสบการณ์ดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกับ เส้นทางอลาสก้า บนเรือสำราญสุดหรู (ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – Glacier Bay – สแกกเวย์ – วิกตอเรีย) เดินทาง: 13 - 23 กันยายน 2562
  File size: 698 KB
 • pdf รายละเอียดเรือ Norwegian Joy Ship Facts
  File size: 5 MB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.