เรือ NCL JOY 4 คืน เซี่ยงไฮ้-นางาซากิ-เซี่ยงไฮ้ รวมบินTG

227
0

ถ้าไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน (ราคาต่อท่าน)
ห้องมีระเบียงส่วนตัว 28,000.-บาท

กำหนดวันเดินทาง : 13-18 Jan 19

วันที่แรก สุวรรณภูมิ 13 มค 2562 21.00 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สุวรรณภูมิ เซี้ยงไฮ้ NCL JOY 14 มค 2562

01.10 น. ออกเดินทางสู่เซียงไฮ้
06.25 น. เดินทางสู่ เซี้ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 662 (บริการอาหารบนเครื่อง , น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล 1 ใบ)
08.50 น. เดินทางถึง สนามบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
10.00 น. บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (แววะทานอาหารเช้า และ Refreshment). หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ
12.00 น. เชิญท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port จากนั้นนำท่านเช็คอิน ขึ้นเรือสำราญ NCL JOY เรือสาราญที่ทันสมัยและใหม่ที่สุดในเอเชียลำหนึ่ง
12.00-14.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ

*** ก่อนเวลาเรือสำราญออกจากท่า ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมซ้อมจุดรวมพลกรณีฉุกเฉิน ‘Muster Drill’ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎการเดินเรือสากล โดยเมื่อมีประกาศจากทางเรือ ให้ทุกท่านไปยังจุดรวมพลตามที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือ (The Joy Daily) ของท่าน ***

 

16.00 น. เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่น่านน้ำสากล เชิญท่าน กิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการ The Joy Daily)
18.00-20.00 น. บริการอาหาร ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดบริการ
21.00-24.00 น. ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ และ ชมโชวร์ตามห้องที่ระบุในรายการ The Joy

วันที่สาม น่านน้ำสากล 15 มค 2562
เช้า ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการกิจกรรมต่างๆของเรือ ตามอัธยาศัย (กิจกรรมตามที่ระบุในรายการThe Joy Daily)
*** บางกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย และอาจต้องทำการจอง ก่อนล่วงหน้า ***

ระหว่างวัน ท่านสามารถร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมให้โดยท่านสามารถดูได้จาก The Joy Daily

วันที่สี่ นางาซากิ ประเทศ ญี่ปุ่น 16 มค 2562
เช้า ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆที่เปิดให้บริการ08.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือ นางาซากิ อิสระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อแพ็คเกจจากทางเรือ สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ-สวนสันติภาพ นางาซากิ-ย่านเดจิมะ

 • Huis Ten Bosch
 • ย่านช๊อปปิ้ง ฮามันมาจิ

17.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ กรุณากลับก่อนเวลาประมาณ 1 ชม.ท่านสามารถเช็คเวลาอีกครั้งกับทางเจ้าหน้าที่เรือ
18.00 น. เรือเดินทางจากท่าเรือ นางาซากิเย็น ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิดให้บริการกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถเช็คได้จาก TheJoy Daily

วันที่ห้า น่านน้ำสากล 17 มค 2562
เช้า / กลางวัน / ค่ำ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆที่เปิดให้บริการ

ระหว่างวัน ท่านสามารถร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมให้โดยท่านสามารถดูได้จาก The Joy Daily ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้ที่ Account Service desk ชั้น 6 เพื่อความสะดวกในการเช็คเอ๊าท์วันรุ่งขึ้น. **กระเป๋าเดินทางสามารถวางไว้หน้าห้อง ก่อนเวลา 24.00 น **

วันที่หก เซี้ยงไฮ้ – วัดพระหยก – บัวหิมะ – หาดไว่ทัน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินฝู่ตง 18 มค 2562
เช้า ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามห้องอาหารต่างๆเปิด
07.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Wusongkou Cruise Port ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ นำท่านท่องเที่ยวในเซียงไฮ้-วัดพระหยก/ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านบัวหิมะ
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
14.00 น. เดินทางสู่ สนามบิน ฝู่ตง เซียงไฮ้ คณะเช็คอินสัมภาระ
17.20 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. เดินทางกลับถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดย สายการบินไทย  (น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล 1 ใบ บริการอาหารบนเครื่อง)
 2. ค่าห้องพักบนเรือแบบมีระเบียง ที่ท่านเลือก 4 คืน
 3. ค่าอาหารและกิจกรรมต่างๆ บนเรือตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปเรือ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 6. ค่าท่องเที่ยว รถ อาหาร ไกด์ท้องถิ่น เซียงไฮ้
 7. ค่าหัวหน้าทัวร์ ดูแลตลอดทริป ( ลูกค้า 16 ท่านขึ้นไป / กรุ๊ปออกเดินทางขึ้นต่ำ 8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 8. ค่าทำ VISA จีน แบบ Double Visa

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิป ไกด์ /TL ท่านละ 1,500 บาท
 2. ค่าทิปเรือ 58 USD ชำระบนเรือ
 3. ค่าท่องเที่ยว ณ.จุดจอด นางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารและท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

***หมายเหตุ : สำคัญมาก

 1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้

                    **โปรแกรมและเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. ชำระเงิน 100 % ณ วันจองพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำการจองเรือและตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

*******************
โปรดโทร.02-742-2692 ในเวลาทำการ จ-ศ
สายด่วน 084-165-9949
ขอข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์แอ็ด @lokbaimai
*******************
>> คลิ้ก Download Program เดินทาง <<
*******************

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.